Planirane aktivnosti

U cilju unapređenja procesa rada, podizanja kapaciteta deponije a prije svega u cilju smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu kao i okruženje same regionalne sanitarne deponije u ovom preduzeću je planirano više aktivnosti.

Javno preduzeće „Regionalna deponija“doo Zvornik je u postupku realizacije Projekta „Izgradnja objekta i nabavka opreme za uspostavljanje reciklažnog dvorišta na regionalnoj sanitarnoj deponiji“  sufinansiran od strane Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske  u iznosu od 80.000 KM. Javno preduzeće „Regionalna deponija“doo Zvornik  uložiće u ovaj projekat 60.000 KM. Cilj ovog projekta je podizanje kapaciteta za izdvajanje korisnih sirovina i njihov plasman prema onima koji rade reciklažu istih.

 U pogledu smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu i samo okruženje regionalne sanitarne deponije Javno preduzeće „Regionalna deponija“doo Zvornik  je potpisalo Ugovor o poslovno –tehničkoj saradnji na poslovima tretmana otpadnih voda sa preduzećem „EM plus“ doo Doboj  koje će postaviti  pilot postrojenje za tretman otpadne vode u laguni za prihvat voda  u koju se procjeđuju vode iz otpada. Prva testiranja tokom 2017 godine su nam pokazala da smo upotrebom tih sredstava u značanoj mjeri smanjivali intenzitete neprijatnog mirisa koji se javljao  iz lagune za prihvat procjedne vode.

Ono što je problem su nedovoljne količine inertnog materijala (zemlje, pijeska…) sa kojima se vrši prekrivanje otpada i na taj način između ostalog smanjuje emisija neprijatnog mirisa. Preduzeće je svojom mehanizacijom sa lagera inertnog materijala formiranog tokom izgradnje deponije  vršilo prekrivku otpada a značajniji iskorak u tome ostvaren je polovinom  marta mjeseca kada je preduzeće Zvornikputevi  uklanjajući klizište sa magistralnog puta na ovu deponiju dovezlo preko 60 kamiona zemlje. Tom količinom zemlje i sa ranije nabavljenim ceradama prekriveno je2/3 tijela deponije. Mišljenja smo da je zemlja iz iskopa takođe inertni otpad i da se isti ne treba odlagati bilo gdje, te da bi preuzimanje istog od strane regionalne sanitarne deponije ovom preduzeću olakšalo nabavku pokrivnog materijala. Na taj način bi obezbjedili dovoljne količine prekrivnog materijala i time u značajnoj mjeri smanjili emisiju neprijatnog mirisa sa tijela deponije.

Značajno je još napomenuti da JP „Regionalna deponija doo“ Zvornik vrši kontinuirano praćenje parametara vazduha, zatim vrši se kontrola nivoa buke i kontrola površinskih voda iz potoka ispred  deponija kao i iz potoka koji dolazi sa prevoja Crni vrh i i potoka iza deponije. Takođe vrše se redovne kontrole i podzemnih voda iz pijezometara ispred i iza deponije a sve u skladu sa ekološkom dozvolom.